In gebreke stellen

Soms gebeuren er in contacten tussen mensen wel eens dingen waarbij eerder gemaakte afspraken over betalingen niet juist of niet volledig worden nagekomen.

In de meeste gevallen wordt dan in overleg naar een oplossing gezocht

Echter, als men samen niet tot een oplossing komt  en er een partij nalatig blijft in datgene te doen wat is afgesproken, dan geeft de wet de mogelijkheid om iemand in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling is een formele, schriftelijk melding dat een schuldeiser heeft verzuimd om betalingen op een uitstaande schuld te voldoen volgens de voorwaarden en de afspraken tussen de schuldeiser en de geldschieter. Het is dus een schriftelijke brief waarin je vraagt om nakoming van de schulden. Het is in feite een laatste kans die de geldschieter krijgt om toch de verplichtingen te kunnen nakomen.

In gebreke stellen

Als je iemand in gebreke wil stellen, dan moet dit schriftelijk plaatsvinden

Mondelinge afspraken zijn vaak moeilijk hard te maken en je hebt bij het schrijven van een ingebrekestelling wel meteen een bewijsstuk. Een ingebrekestelling per mail versturen zou formeel niet geldig zijn omdat het een schriftelijk bewijsstuk is, maar inmiddels is  de ingebrekestelling per mail wel geaccepteerd. Je moet dan wel een emailadres kiezen waarvan je zeker weet dat de tegenpartij die met regelmaat leest.

En of het verstandig is om te mailen

Je bent vaak minder formeel in een e-mailbericht dan in een geschreven brief.  En via de wet worden wel formele eisen gesteld waaraan je moet voldoen voordat bepaalde vorderingen kunnen worden toegewezen. Het is dus verstandiger om de brief te schrijven. Daarnaast is het verstandig om de ingebrekestelling aangetekend te versturen. Het bewijs van verzending geldt dan als een bewijs. Wil je echter heel zeker weten dat dat ingebrekestelling aankomt bij de juiste persoon, dan kun je de keuze maken om de ingebrekestelling door een deurwaarder te laten bezorgen. In een ingebrekestelling stel jij als schuldeiser een termijn vast waarbinnen de schuldenaar de afspraak nog kan nakomen.  Hoe lang dit termijn kan zijn, is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Als je zit te wachten op de betaling van een factuur, dan is het termijn korter omdat een geldbedrag meteen door iemand kan worden overgeboekt. Gaat het echter om een betaling van een geleverde dienst of levering van een product, dan zal je een langer termijn moeten hanteren. Ook geef je in de ingebrekestelling duidelijk aan wat volgens jou de precieze klachten zijn en wat er moet gebeuren. Met het schrijven van deze ingebrekestelling moet je niet te lang wachten anders kan de rechter vinden dat je te lang hebt gewacht op het kenbaar maken van je klachten.

Om iemand in gebreke te stellen moet de ingebrekestelling wel voldoen aan een aantal eisen:

  • Er moet een duidelijke betaling/navordering worden geëist.
  • Er moet duidelijk zijn binnen welk termijn de vordering moet worden betaald.
  • Het moet ook duidelijk zijn wat er wordt gevorderd en wat de reden van de vordering is.

Als de geldschieter na deze in gebreke stelling het gevorderde bedrag nog niet nakomt, dan volgt een aanmaningsbrief. En dit kost de geldschieter dan extra geld want dan kun je aanspraak maken op een schadevergoeding, bijvoorbeeld de kosten die je gemaakt hebt om de geldschieter tot nakoming van de verplichtingen te dwingen. Er kan vanaf dat moment pas rechtelijke hulp ingeschakeld worden.